வேலை செய்யும் கொள்கை

Working Principle

விண்ணப்பம்

application

பாதுகாப்பு
ஜி20 சீனா

application2

சீனாவின் பாதுகாப்பு
வசந்த விழா காலா

application1

குறைந்த உயர பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு
பெரிய அளவிலான செயல்பாட்டிற்கு

application01
application03
application02

பெய்ஜிங் டாக்சிங் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கான குறைந்த உயர பாதுகாப்பு அமைப்பு

Invisible Interception Anti-UAV Challenge Competition--Alashan

Invisible Interception Anti-UAV சவால் போட்டி--அலாஷன்

Low Altitude Security Defense Center

2021 குளிர்கால ஒலிம்பிக்கைப் பாதுகாக்கும் ஜாங்ஜியாகோவில் உள்ள குறைந்த உயர பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு மையம்

Different Emergency Security

வெவ்வேறு அவசரகால பாதுகாப்பு

Hongqiao International Airport

ஷாங்காய் ஹாங்கியாவோ சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கான குறைந்த உயர பாதுகாப்பு அமைப்பு

Protecting China Premier Li Keqiang

சீனப் பிரதமர் லீ கெகியாங்கைப் பாதுகாத்தல்